Background
  • พิมพ์บาร์โค้ดได้ 30 แบบมาตรฐานและแบบ 2D
    พิมพ์บาร์โค้ดได้ 30 แบบมาตรฐานและแบบ 2D
  • ออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-Touch Editor V5.1
    ออกแบบฉลากโดยใช้โปรแกรม P-Touch Editor V5.1
  • หน้ากว้างสูงสุดของเครื่องพิมพ์ 62 mm
    หน้ากว้างสูงสุดของเครื่องพิมพ์ 62 mm

Downloads & Resources

คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ