ตอบแทนชุมชน

2017

บราเดอร์วิ่งฝันปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Run & Share)

บราเดอร์  จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งครั้งที่ 3 หาทุนมอบแก่มูลนิธิรามาธิบดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมายและหลากหลาย ประกอบด้วย ลูกค้า  พาร์ทเนอร์ รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,300 คน และจากการมุ่งมั่นจัดกิจกรรมเพื่อสังคมของบราเดอร์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งนั้นส่งผลให้บราเดอร์ได้รับรางวัล "Brother Global Practice Award" จากบราเดอร์สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น โดยรางวัลดังกล่าวเกิดจากการโหวตจากสำนักงานของบราเดอร์ทั่วโลก


ตอบแทนสิ่งแวดล้อม

2016

บราเดอร์อาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน 2559

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 300 คน ร่วมในกิจกรรม “บราเดอร์อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ ป่าชายเลน” ได้ร่วมปลูกป่าโกงกางและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากชายฝั่งทะเล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นการสานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม" ซึ่งบราเดอร์ได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8  

เรื่องราวยังดำเนินต่อไป