บราเดอร์ ประเทศไทย

1997 -

1997

บราเดอร์ก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไทย

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้น

2007

บราเดอร์ย้ายสำนักงานบริษัท

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) ได้ย้ายมาที่อาคารรสา ทาวเวอร์