ในการเข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงการดาวน์โหลดข้อมูล เนื้อหา หรือซอฟท์แวร์จากเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้จะต้องตกลงยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนด& เงื่อนใขต่างๆ หากคุณไม่สามารถยอมรับในข้อกำหนด & เงื่อนไขดังกล่าว กรุณาอย่าเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์นี้
เราขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด& เงื่อนไขต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง โดยเราจะทำการโพสต์การเปลี่ยนแปลงต่างๆในเว็บไซต์ ดังนั้นคุณจึงควรที่จะติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด& เงื่อนไขต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการใช้งาน

คุณได้รับสิทธิ/ ได้รับอนุญาติเพียงการเยี่ยมชม ดู และทำสำเนาของเนื้อหาในแต่ละหน้าของเว็บไซต์นี้ และ/หรือดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ใดๆได้เพียง 1 สำเนาเท่านั้น คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้ และ/หรือซอฟท์แวร์ที่มีนำเสนออยู่บนเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปเพื่อการใช้งาน ส่วนตัว ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือผลกำไร และใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวเท่านั้น คุณไม่สามารถทำซ้ำ ตีพิมพ์ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาต่างๆที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ คุณจะต้อง ดูแลและไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาดั้งเดิมที่ได้เป็นลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หรือข้อมูลอื่นใดที่มีเจ้าของหรือประกาศต่างๆที่มีข้อมูลเนื้อหา โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน และ/หรือซอฟท์แวร์ต่างๆ ห้ามมิให้ผู้ใดนำข้อมูลเนื้อหาต่างๆ โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ และ/หรือซอฟท์แวร์ต่างๆ ไปใช้ประโยชน์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้นโดยเด็ดขาด
ซอฟท์แวร์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยข้อกำหนดตามที่ ระบุในใบอนุญาติของผู้ใช้งานปลายทาง ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องยอมรับและแสดงความยินยอมก่อนที่จะทำการดาวน์โหลดและ ติดตั้งซอฟท์แวร์ดังกล่าว

สิ่งที่อยู่นอกเหนือ ความรับผิดชอบ

ข้อมูลเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงซอฟท์แวร์ทุกรายการที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ นี้นั้นแสดง “ตามที่เป็น และ “ เท่าที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น” บราเดอร์สงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบใดๆ ในข้อมูลเนื้อหาต่างๆ รวมถึงซอฟท์แวร์และในบางกรณีอาจหมายรวมถึงบริการต่างๆที่ มีอยู่บนเว็บไซต์ ในความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์ เชื่อถือได้ในความปลอดภัย ปราศจากไวรัสหรือสิ่งที่เป็นอันตราย รวมถึงการใช้งานเนื้อหาข้อมูลดังที่ กล่าวมารวมถึงซอฟท์แวร์ในแง่ของความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ ปลอดภัย เชื่อถือไว้วางใจได้ บราเดอร์สงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายในทุกกรณี ครอบคลุมถึงการสูญเสียรายได้/ผลกำไร การสูญหายของข้อมูล การสูญหายหรือสิ่งของถูกทำลาย และ/หรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการใช้งานหรือความเชื่อถือในข้อมูลเนื้อหา หรือซอฟท์แวร์ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้

ทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎบนเว็บไซต์และข้อมูลรวมถึงซอฟท์แวร์ทุกรายการ ที่มีให้บริการอบู่บนเว็บไซต์นี้ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงข้อความทั้งหมด กราฟิค อาร์ตเวิร์ค เสียง สคริปต์ สัญญลักษณ์ รูปภาพ และรูปถ่าย โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน และไดรฟ์เวอร์ของซอฟท์แวร์) ได้รับการคุ้มครองดูแลโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การทำซ้ำ ผลิตขึ้นใหม่ การบันทึก การพิมพ์ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง เผยแพร่ข้อมูลในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดหรือสื่อชนิดใด นำไปใช้ในงานอื่นใด หรือนำเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวที่มีลิขสิทธิ์โดยปราศจากการชี้แจงให้เจ้าของ ลิขสิทธิ์ได้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้รับการอนุมัติก่อนจะถือเป็น การละเมิดสิทธิดังกล่าว
คำว่า “บราเดอร์” และโลโก้ของ “บราเดอร์” ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้คือเครื่องหมายการค้าของบราเดอร์ การนำเครื่องหมายการค้าดังที่กล่าวมาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติจะถือเป็นการ ละเมิดเครื่องหมายการค้าและ/หรือจัดเป็นการลวงขายในรูปแบบหนึ่ง

การลิงค์ไปยัง เว็บไซต์อื่นๆ

เรามีการจัดทำไฮเปอร์ลิงค์บนเว็บไซต์นี้เพื่อการเชื่อมต่อไปยัง เว็บไซต์ข้างนอกเพื่ออำนวยความสะดวกตามที่เห็นสมควร และการรวบรวมไฮเปอร์ลิงค์มานำเสนอบนเว็บไซต์นี้ ไม่ได้หมายความถึงการตัวแทนของเว็บไซต์นั้นๆ ไฮเปอร์ลิงค์ของเว็บไซต์ภายนอกไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบราเดอร์ และบราเดอร์ขอสงวนสิทธ์ในความรับผิดชอบในกรณีที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ภายนอกผ่านทาง เว็บไซต์ของเรา จะต้องยอมรับความ เสี่ยงทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นเอง

กฎหมายและ ขอบเขตอำนาจ ศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นได้รับการปกครองดูแลภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลของประเทศไทยจึงมีขอบเขตอำนาจสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายต่างๆ

รายการส่งเสริม การขาย

  1. .รายการส่งเสริมการขายนี้มีผลเฉพาะการซื้อ-ขายภายในประเทศไทยเท่า นั้น พนักงานและสมาชิกครอบครัวสายตรงของพนักงาน บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทตัวแทน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดครอบคลุมถึงตัวแทนจำหน่ายของบราเดอร์) ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่มีสิทธิเข้าร่วมใน รายการส่งเสริมการขายนี้
  2. การใช้สิทธินั้นจะขึ้นอยู่กับเหตุผลและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าเป็นความ จริงโดยบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ลูกค้าจึงได้รับคำแนะนำให้เก็บฉบับสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่ได้ส่งให้กับเรา ในเรื่องการใช้สิทธิ การใช้สิทธิจะได้รับการปฏิเสธหากบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถพิสูจน์ความจริงได้ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการดำเนินคดีกับผู้ที่ใช้สิทธิในทางมิชอบหรือฉ้อโกง
  3. บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ใช้สิทธิโดยการส่งโทรสารแล้วเกิดความล่าช้า สูญหาย หรือไม่ชัดเจน
  4. ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย หรือไม่มิฉะนั้นหากลูกค้าได้รับคำแนะนำใดๆในเรื่องรายการส่งเสริมการขาย ลูกค้าแต่ละคนจะต้องยินยอมให้ข้อมูลที่ส่งให้กับเราในช่วงต้นที่เข้าร่วม รายการส่งเสริมการขายถูกนำไปเก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด อาจนำข้อมูลไปใช้ในสื่อที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายที่จะมีขึ้นใน อนาคต รวมถึงนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและเพื่อเผยแพร่สู่สาธาณชนโดย ปราศจากการอ้างอิงเพิ่มเติมหรือการจ่ายหรือการชดเชยให้แก่ผู้เข้าร่วมรายการ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมรายการจะถูกเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด
  5. บราเดอร์จะไม่รับผิดชอบในส่วนของการสูญหายหรือถูกทำลายซึ่งได้รับ ผลกระทบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดในส่วนของการสูญหายทางอ้อมหรือผลที่เกิดขึ้นจากการสูญ หาย), สำหรับการบาดเจ็บในรายบุคคลหรือการช่วยเหลือ ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขาย ยกเว้น เป็นความรับผิดชอบซึ่งไม่สามารถแยกออกได้ตามกฎหมาย
  6. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่เลขหมายประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์ได้เคยผ่านการใช้สิทธิแลกรับของ รางวัลมาแล้วมากกว่า 1 ครั้ง
  7. การใช้สิทธิแลกรับของกำนัลไม่สามารถใช้ได้กับคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ บราเดอร์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการขอใช้สิทธิดังกล่าวหากผลิตภัณฑ์นั้นมีการ ส่งกลับคืน
  8. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปรวมกับข้อเสนอของรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  9. การใช้สิทธิแลกรับของกำนัลที่ล่าช้าจะไม่ได้รับการพิจารณา