Brother ร่วมปลูกชีวิต ฟื้นคืนพื้นที่ป่าชายเลน

‘ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร’

ในโครงการอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

forest 3  forest 4  forest 5

forest 6       
 
Brother รวมหัวใจสีเขียวของผู้บริหารพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจร่วมจัดโครงการ“ Brother อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน”เดินหน้าฟื้นคืนชีวิตชุมชนป่าชายเลน
ร่วมปลูกป่าโกงกางและปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นจากชายฝั่งทะเล ภายใต้แนวคิดการพัฒนาป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน สานต่อนโยบายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง Brother ได้ทำกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว

 

 

            นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท Brother คอมเมอร์-เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา โครงการ “ Brother อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ        ป่าชายเลน” สามารถปลูกป่าโกงกางได้มากถึง 1,400 ต้น ซึ่งเป็นจำนวนต้นไม้ที่ปลูกมากที่สุดตลอด 10 ปี ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว โดยโครงการนี้ สามารถคืนกลับประโยชน์แบบองค์รวมทั้งต่อ ‘ชุมชนและสิ่งแวดล้อม’ ซึ่ง Brother เชื่อว่า 2 ปัจจัยดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งรากฐานสำคัญที่จะนำพาธุรกิจและสังคมให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

            “ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Brother บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งหวังความเป็นเลิศทางธุรกิจเพียงมุมเดียว แต่การคืนกลับสู่สังคมก็ถือเป็นอีกมุมหนึ่งที่องค์กรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน”  นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร กล่าว “การฟื้นฟูป่าชายเลนเป็นกิจกรรมที่ Brother ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 แล้ว ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จ.สมุทรปราการ และ จ.สมุทรสาคร นอกจากเป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจแล้ว ยังเป็นการสนองนโยบายรัฐด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ด้วยเช่นกัน”

 

            “ซึ่งในอดีตพื้นที่ป่าชายเลนของโครงการดังกล่าวในจังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาครถูกทำลายไปกว่า 50% Brother จึงได้เข้าไปร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปลูกป่า เพื่อฟื้นคืนสภาพแวดล้อมและสร้างวงจรชีวิตของป่าชายเลนให้ค่อยๆ คืนกลับสู่ความสมบูรณ์เหมือนดังเดิมซึ่งการที่ Brother ไม่ลงพื้นที่ไปปลูกป่าชายเลนในจุดอื่นๆ ของประเทศไทยเพิ่มเติม เพราะเราอยากเห็นการเจริญเติบโตของพื้นที่ป่าชายเลน ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าชายเลน และปรับแผนการฟื้นฟูได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังได้มอบสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นต้องการอย่างแท้จริง การที่เราได้เข้าไปทำกิจกรรมนี้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เสมือนว่าเราเป็นหนึ่งในสมาชิกของชุมชนนั้นๆ Brother จึงจัดแผนลงพื้นที่ทำกิจกรรมนี้ใน 2 จังหวัดสลับกันปีเว้นปี” นายพรภัค อุไพศิลป์สถาพร กล่าวเสริม

 

            ทั้งนี้ โครงการ “ Brother อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ในปีนี้ จะเข้าไปฟื้นฟูอาคารและพื้นต้นโกงกางในโครงการศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับความเสียหายจากพายุปลาบึกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมปลูกป่าชายเลนเสริมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวด้วยเช่นกัน

 

            ล่าสุดโครงการ “ Brother อาสาอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติป่าชายเลน” ได้รับประกาศนียบัตร“NIJUUMARU” PROJECT ระดับ Double circle จาก International Union for Conservation of Nature (IUCN-J) ประเทศญี่ปุ่น ที่แสดงถึงความเป็นเลิศในการดำเนินโครงการ Mangrove Forest อย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างสมดุลย์วงจรชีวิตในระบบนิเวศน์ป่าชายเลนให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง นับเป็นความสำเร็จสูงสุดอีกครั้งที่ Brother ได้รับจากการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ภายใต้ 6 ปัจจัยหลักที่นำสู่ความสำเร็จ ได้แก่กลุ่มลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยประกาศนียบัตรดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมที่รวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำนวน circle ในประกาศนียบัตรนั้นแสดงถึงความต่อเนื่องและผลลัพธ์ของโครงการที่ดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่ง Brother ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นดังกล่าวได้เป็นอย่างดี