Background

  • พิมพ์
ไม่มีราคาผลิตภัณฑ์
  • มี ระบบเครือข่ายและไร้สายในตัว
  • สูงสุด 50/52 ppm (โหมดเงียบ : สูงสุด 25/26 หน้าต่อนาที)
  • ความละเอียดสูงสูงสุด 1,200 x 1,200 dpi

Downloads & Resources

Reviews

หากนี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณกำลังค้นหา ค้นหาบางสิ่งที่

Product Details Compare Area

ผลิตภัณฑ์ เลือกแล้ว
ดูการเปรียบเทียบ