เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. การรับประกันนี้ จะครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ซื้อโดยตรงกับตัวแทนจำหน่ายของบราเดอร์ และการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น
 2. บริการซ่อมฟรีทั้งค่าบริการ และค่าอะไหล่สำหรับผลิตภัณฑ์ในระยะเวลาการรับประกัน เมื่อท่านนำเครื่องไปยังศูนย์บริการแต่งตั้งของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการของบริษัทฯ เองโดยตรง
 3. การรับประกันจะ ไม่มีผล ในกรณีดังต่อไปนี้
 4. 3.1 ความเสียหายโดยมีสาเหตุมาจากการขนส่ง, การใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, อุบัติเหตุ ละเลยและไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

  3.2  ผลิตภัณฑ์ถูกงัด แกะ ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้มาจากศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ และ/หรือไม่ได้ใช้อะไหล่ของแท้ของทางบริษัทบราเดอร์

  3.3  ผลิตภัณฑ์เสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ แรงดันไฟฟ้าไม่ปกติ และ/หรือไม่ได้มาตรฐาน หรือความเสียหายจากสัตว์ หรือแมลงต่าง ๆ

  3.4  การเปลี่ยนวัสดุการพิมพ์ทุกชนิด, การใช้วัสดุการพิมพ์และ/หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ของแท้ที่ผลิตจากบริษัทบราเดอร์ เช่น ฝาครอบ, สายไฟที่ใช้เชื่อมต่อตัวเครื่อง, ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ เป็นต้น1

 5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงการติดตั้งผลิตภัณฑ์, การติดตั้งหรือการลบซอฟท์แวร์และไดร์เวอร์บราเดอร์, ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์
 6. บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์ต่อความเสียหายของวัสดุ และการประกอบเครื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือน หากมีการขัดข้อง หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้งาน และการดูแลรักษาตามปกติ บริษัทฯ สามารถเลือกที่จะตรวจซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าบริการและค่าอะไหล่
 7. การรับประกันทุกผลิตภัณฑ์ จะไม่รวมถึงวัสดุการพิมพ์ (Consumables) และวัสดุ/อะไหล่ที่ต้องเปลี่ยนตามระยะเวลาการใช้งาน (Periodical Replacement Part) เช่น ตลับน้ำหมึก, ตลับฟิล์ม, ตลับผงหมึก, ชุดแม่แบบสร้างภาพ, ชุดซับหมึก (Ink Absorber/Flushing), ชุดทำความร้อน (Fuser Unit), ชุดเลเซอร์, ชุดลูกยางฟีดกระดาษ ฯลฯ

1 การใช้หมึกปลอม/หมึกเติม/หมึกเลียนแบบ นอกจากมีผลต่อคุณภาพงานพิมพ์ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องแล้ว จะมีผลทำให้การรับประกันสิ้นสุดลงด้วย


เงื่อนไขการซ่อม

 1. ซ่อมเสร็จภายใน 5 วันทำการ โดยยินดีรับประกันการซ่อมในอาการเดิมเป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่มารับเครื่อง
 2. กรุณามารับเครื่องคืนภายใน30 วันนับจากวันที่แจ้งให้มารับเครื่อง มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯถือว่ายินยอมบริจาคเครื่องให้สถานศึกษาหรือสาธารณะกุศล ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 3. ช่วงเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของบราเดอร์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ ระยะเวลาในการรับประกัน
เครื่องโทรสาร กระดาษม้วน และกระดาษธรรมดาระบบฟิล์ม 2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A4
1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องมัลติฟังก์ชั่นอิงค์เจ็ทสี ขนาด A3
2 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน (ยกเว้นชุดอะไหล่หัวพิมพ์ จะได้รับประกัน 1 ปี)
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ ขาวดำ รุ่น HL-5440D, HL-5450DN, HL-6180DW, MFC-8510DN และ MFC-8910DW
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น LED สี
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์ สี
3 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) และเพิ่มการบริการนอกสถานที่ทั่วประเทศ (onsite service) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า
เครื่องพิมพ์ฉลาก (P-Touch)
1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง) สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า จะได้รับประกันสินค้าเพิ่มอีก 3 เดือน
เครื่องสแกน (Scanner)
1 ปี (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรเย็บผ้า (Home Sewing Machine)
1-2 ปี แล้วแต่รุ่นผลิตภัณฑ์ (ส่งกลับที่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง)
จักรปัก (Home Embroidery Machine)
1 ปี (ส่งกลับศูนย์บริการจักรปัก)

อัตราค่าบริการ

อยู่ในช่วงประกัน (In warranty) นอกการประกัน (Out warranty)
1. เครื่องเสียในเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + ฟรีค่าอะไหล่
1. เครื่องโทรสารทุกระบบ/ เครื่องพิมพ์ดีด/ เครื่องพิมพ์ฉลาก
คิดค่าแรง 800 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน
2. เครื่องเสียนอกเงื่อนไขการรับประกัน
ฟรีค่าแรง + คิดค่าใช้จ่ายตามอะไหล่ที่เสีย
2. เครื่องมัลติฟังก์ชั่น (ระบบอิงค์เจ็ท&ระบบเลเซอร์)/ เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์/และจักรเย็บผ้า
คิดค่าแรง 1,000 บาท+ค่าอะไหล่ที่เสียที่มีการเปลี่ยน